O NAS

Nasze przedszkole znajduje się na osiedlu Wysoki Stoczek Południe, przy ulicy Łagodnej. W pobliżu jest Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Pawła II. Budynek naszego przedszkola znajduje się z dala od ruchliwych ulic, otoczony jest krzewami i drzewami zasadzonymi także przez nasze dzieci.
Istniejemy od 1 września 1991 roku. Jesteśmy placówką samorządową przyjmującą dzieci od 3 do 6 lat. Naszą placówką kieruje pani dyrektor -  Anna Fijałkowska. Dyrektor Przedszkola zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która ma na względzie przede wszystkim dobro dziecka. Nauczycielki wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania. Respektują prawa dziecka i szanują jego godność.
Wychowawczynie stosują twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania, otaczają opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymują dobry kontakt z ich rodzicami. Rodzice zaś mają możliwość codziennego kontaktu z nauczycielem swojego dziecka. Mogą też zobaczyć swoje dziecko na tle grupy podczas zajęć otwartych czy spotkań i uroczystości rodzinnych tj. np. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Rodziny.
Kadrę pedagogiczną stanowią:
Anna Naglacka
Monika Kupiec
Katarzyna Bursa
Elżbieta Cioch
Urszula Jasińska
Ewa Kurnicka - Pleskot
Jolanta Linczuk
Eugenia Mikuć
Marzenna Szymaniuk
Agnieszka Stańczuk
Ewa Strzałka
Ewa Danuta Stupkiewicz
Marzanna Wysocka
Julita Żebrowska

Cele i zadania przedszkola
Realizujemy cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W naszym przedszkolu jest 6 oddziałów.
Nasze przedszkole w szczególności koncentruje się na:
- Zapewnieniu opieki i wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
-Uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianiu wiary we własne siły i możliwość osiągnięcia sukcesu w oparciu o wartości domu rodzinnego.
- Stworzeniu warunków do rozwijania samodzielności;
- Rozwoju wrażliwości moralnej;
-Kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu zrozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
-Rozwoju wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
- Rozbudowaniu ciekawości poznawczej, zachęceniu do aktywności badawczej i wyrażaniu własnych myśli i przeżyć;
-Zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

Praca wychowawczo-dydaktyczna
Pracujemy na podstawie programów: "Nasze przedszkole" (M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska) i "Trampolina"(M. Janiak, K. Witerska) zgodnego z nową Podstawą Programową. Pracę wychowawczo - dydaktyczną z dziećmi organizujemy w oparciu o roczny plan pracy przedszkola. Nauczycielki opracowują miesięczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia organizowane z dziećmi (bloki zajęć: z zakresu rozwoju mowy i myślenia, pojęć matematycznych, zajęcia ruchowe, muzyczne, plastyczne), zabawy, spacery, wycieczki, pracę indywidualną z dzieckiem, kontakty z rodzicami.

Zasady organizacji
Przedszkole Samorządowe nr 65 jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Białystok, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty.
-Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.30 przez cały rok z miesięczną przerwą wakacyjną.
- Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat.
-Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku,  uwzględniający ich potrzeby, zainteresowania, uzdolnienia.
-Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
-Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.

Zajęcia dodatkowe bezpłatne:
W przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia dodatkowe:
  • rytmika dla wszystkich dzieci 
  • język angielski dla wszystkich dzieci
  • taniec nowoczesny 5-6 latki
  • religia katolicka 
  • religia prawosławna  
Koła zainteresowań:
Przedszkole Samorządowe nr 65 w Białymstoku, dbając o rozwój zainteresowań dziecięcych, oferuje  bezpłatne zajęcia dodatkowe  prowadzone przez nauczycielki z  tej placówki. Programem objęte są chętne dzieci z grup najstarszych 5 i 6 letnich. Zajęcia rozpoczynają się z początkiem  października. Od wielu lat działają u nas : 
Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenie opłat za usługi świadczone przez przedszkole:
- Dzieci uczęszczające do przedszkola korzystają z 3 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek.
-Stawkę dzienną wyżywienia ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców, wysokość opłaty stałej ustala Rada Miasta Białystok.
-Opłaty za dzienne wyżywienie zwraca się po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka
-Termin uiszczania opłat za przedszkole zamieszczony jest na gazetce z informacjami dla rodziców
-Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem/prawnym opiekunem.