KONCEPCJA

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego nr 65 w Białymstoku
Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:
1.Rozporządzenia MEN z dnia 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324),
2.Statutu Przedszkola  Samorządowego nr 65 w Białymstoku 

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI 

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o sprawozdania z realizacji pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej nauczycieli, wniosków z nadzoru pedagogicznego. W wyniku samooceny oraz potrzeb dzieci sformułowano wnioski, na podstawie  których określono specyfikę przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych działań.WIZJA PRZEDSZKOLA 

Nasze przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu. Nasze przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.MISJA PRZEDSZKOLA
W pracy z dziećmi kierujemy się mottem „Pomóż mi to zrobić samemu…”.

Przedszkole to placówka ciągle rozwijająca się, w której dziecko chętnie poznaje otaczający świat poprzez działalność twórczą, aktywnie współpracująca ze środowiskiem, promująca swój obraz, dbająca o harmonijny rozwój dziecka w oparciu o potrzeby i oczekiwania jego i rodziców, zmierzająca do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Przedszkole uczy samodzielności, jest miejscem, w którym dzieci poznają i świadomie wykorzystują swoje mocne strony, pozytywne cechy charakteru, odnoszą sukcesy, ale potrafią też przeżywać porażki, aktywnie i twórczo poznają świat. CELE  GŁÓWNE I SZCZEGÓŁOWE
1. Działania nastawione na rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności.

• Przedszkole musi być miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który może decydować o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawni swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia nie tylko diagnozę, określenie potencjału dziecka, ale również kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania.

• Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

• Dzieci są ciekawe otaczającej rzeczywistości, zadają dużo pytań, są dociekliwe, wykazują dużą determinację i wytrwałość przy realizacji określonych zadań, a podczas prac zespołowych potrafią dzielić się zadaniami i zgodnie współpracować.

• Dzieci są aktywne, chętnie uczestniczą w zajęciach. Nauczycielki stosują aktywizujące i indywidualne metody pracy, dostarczają bodźców, prowokują do działania. Wyzwalają u dzieci aktywność poznawczą.

• Dzieci rozpoznają swoje emocje, kontrolują je. Czują się pełnoprawnymi członkami społeczności nie tylko przedszkolnej, znają swoje prawa i obowiązki. 

• Dzieci uczestniczą  w życiu przedszkola i decyzjach dnia codziennego, są postrzegane jako osoby, którą wnoszą swój wkład czyli własne wyobrażenia, zamiary, oczekiwania.
Dzieci uczestniczą w procesie kształtowania umiejętności czytania, pisania i liczenia.
• Dzieci są zainteresowanie językiem nowożytnym podczas zajęć i w czasie sprzyjających sytuacji edukacyjnych.
• W przedszkolu działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poddaje się systematycznej ewaluacji wewnętrznej. Wyniki ewaluacji wyznaczają kierunek wprowadzanych zmian.

2. Procesy zachodzące w przedszkolu.

• Nasze przedszkole pracuje zgodnie z  przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, która jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeby. Głównymi jej założeniem  jest  „Ja - mały człowiek”. Otoczenie opieką dzieci w celu zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, aktywizowanie poprzez wprowadzanie metod opartych na zadaniach twórczych, otwartych, badaniach, eksperymentowaniu. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, szeroki kontakt ze sztuką, propagowanie  własnej twórczości. Rozwijanie w dzieciach poczucia szacunku wobec siebie i innych. Wspieranie ich  w działaniach (pozwolenie na wykonanie „po swojemu”), pomoc i zachęta do przekraczania kolejnych granic możliwości (indywidualizacja)

• W celu zapewnienia każdemu dziecku optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych i rozwijania talentów, nauczyciele prowadzą indywidualny monitoring rozwoju każdego dziecka. Jest on wykorzystywany do organizowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji.

• W przedszkolu prowadzone są działania przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacji.
• W przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Stosuje się indywidualizację procesu wspomagania rozwoju przez stosowanie różnorodnych metod pracy. Doskonalone są narzędzia obserwacji i diagnozy przedszkolnej.
• Opracowuje się i wdraża programy wspomagania i korygowania rozwoju dzieci.

• Przedszkole daje rodzicom możliwość pracy nad rozwojem i edukacją ich dzieci poprzez stały kontakt z nauczycielami, prowadzenie rozmów - konsultacji i umożliwianie im kontaktów ze specjalistami -  pracownikami poradni psychologiczno- pedagogicznej.

3. Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami 

A. Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w  środowisku: 

• Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci otaczającej  rzeczywistości , dotyczy to organizacji wyjazdów, wycieczek, wyjść do miejsc użyteczności publicznej, zakładów pracy, obiektów kulturalnych. Przedszkole gości ludzi sztuki, ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin.

• Organizuje  imprezy środowiskowe /festyny rodzinne/, konkursy plastyczne , zawody sportowe, uroczystości.

• Współpracuje z innymi placówkami oświatowymi: przedszkolami, szkołami, uczelniami, instytutami, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, WOAK.
• Przedszkole współpracuje ze studentami poprzez odbywanie  praktyk studenckich pedagogiki ogólnej i przedszkolnej.
• Przedszkole wychodzi naprzeciw potrzebom środowiska, dostosowując godziny pracy do aktualnych potrzeb, organizując zajęcia przedszkolne dla dzieci z rodzin  dysfunkcyjnych, w porozumieniu z Miejskim  Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

• Przedszkole w ramach aktywnej współpracy ze środowiskiem pozyskuje sponsorów. Bierze udział w organizowanych na terenie miasta imprezach i akcjach charytatywnych.

W ramach współpracy ze szkołami i rodzicami realizowany jest program „Badania losów absolwentów przedszkola”. Pozyskane informacje wykorzystywane są do doskonalenia pracy wychowawczej i edukacyjnej, do modyfikacji oferty programowej, doskonalenia lub zmiany metod pracy. 

• Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie prowadzonych zajęć, podejmowanych działaniach i bieżących wydarzeniach. Informuje środowisko o celowości i efektach tych działań za pośrednictwem strony internetowej i bloga przedszkola.

• Promuje nowatorskie metody pracy w środowisku lokalnym. 

B. Przedszkole ma wypracowaną koncepcję działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich roli.

• Rodzice są partnerami, w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola w obszarach: wychowawczym i organizacyjnym 
• Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
• Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, uczestniczą w tradycyjnych uroczystościach: Dzień Babci i Dziadka, Mamy i Taty, Tydzień Rodziny, pożegnanie przedszkola, imprezy: festyn rodzinny, Dzień Dziecka, choinka, wycieczki autokarowe, majówki rodzinne, kiermasze świąteczne,                  

• Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci poprzez dobry przepływ informacji, kontakty z nauczycielkami oparte na współpracy i wzajemnym zaufaniu.
• Rodzice współpracują z nauczycielami w rozwijaniu umiejętności swojego dziecka, zmniejszaniu deficytów rozwojowych. 

• Dzieci otrzymując sygnał „moja rodzina jest ważna w przedszkolu” zwiększają swoje poczucie wartości 

• Przedszkole realizuje program wstępnej adaptacji dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną i ich rodziców.

.Rodzice wraz z dziećmi uczestniczą w całorocznych i okazjonalnych akcjach społecznych i charytatywnych organizowanych na terenie miasta oraz przedszkola.

• Rodzice polecają nasze przedszkole innym rodzicom.

4. Zarządzanie

A.  W przedszkolu praca nauczycieli opiera się na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
• Nauczyciele dzielą się między sobą doświadczeniem w ramach WDN, biorą udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia. 
• Zespół przedszkola jest zintegrowany, ukierunkowany na wspólny cel, zaangażowany, zmotywowany, kompetentny, otwarty na zmiany, nie boi się nowości, łączy wiedzę z praktyką, udziela sobie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego.
• Profesjonalizm i zaangażowanie kadry pedagogicznej są oceniane za pomocą jasno określonych kryteriów.
B. Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
• Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat do współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i rodziców, wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji.
• Motywuje poprzez przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagród, wyróżnień oraz uznanie dla dobrze wykonanej pracy.
• Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do planowania dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju przedszkola. Podnoszą bezpieczeństwo i uatrakcyjniają pobyt dziecka w przedszkolu.
C. Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów, projektów i sprzyjają zabawie, eksploracji i odpoczynkowi.
• Ogród przedszkolny jest wyposażony w atrakcyjny sprzęt rekreacyjny
• Współpraca z organem prowadzącym zmierza do modernizacji budynku przedszkola i jego otoczenia.


KIERUNKI DZIAŁANIA
1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej- nowatorstwa pedagogicznego.

• Opracowanie i wdrożenie programów: edukacji zdrowotnej, którego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno- zdrowotnych np. „Akademia zdrowego przedszkolaka”, „5 porcji warzyw, owoców i soków”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, a także kształtowanie właściwej postawy przyrodniczo-ekologicznej oraz rozwijanie zdolności plastycznych, taneczno-wokalnych i wzbogacanie wiedzy o naszym mieście i regionie.

Uzasadnienie: wiek przedszkolny to okres, gdy człowiek nabywa nawyki zdrowotne, które często zostają przez całe życie, dlatego tak ważne jest, aby już w tym wieku dzieci uczyły się podejmować  świadome i właściwe decyzje zdrowotne

•  Rozwijanie samodzielności i aktywności dzieci we wszystkich aspektach ich życia.

Uzasadnienie: kształcenie jest aktywnym procesem, a w pracy edukacyjnej przedszkola chodzi o to, aby wychwycić gotowość do nauki i potencjały dzieci, aby je wspierać i im towarzyszyć. Najlepsze, co można dla dziecka zrobić, to jest zwracanie bacznej uwagi na to, jakie zadaje pytania, a następnie udzielanie mu pomocy, bycie do jego dyspozycji, przy szukaniu odpowiedzi na te pytania. Gdy nauczycielki poddają się potrzebie badawczej dzieci i wspierają ich pytająco-ciekawą postawę, wówczas same stają się badaczami, mającymi więcej pytań niż odpowiedzi. 

2. Rozszerzenie oferty pracy przedszkola dla dzieci 2,5 letnich.

• Nawiązanie współpracy z miejskimi żłobkami,  w celu wzbogacania wiedzy, narzędzi i metod stosowanych przez wychowawców i opiekunów w tych placówkach.
Uzasadnienie: W związku z obniżeniem wieku szkolnego  roku istnieje prawdopodobieństwo , że w przedszkolu znajdą się miejsca dla dzieci 2,5 letnich, dla których nie ma obecnie alternatywnych form opieki  .
3. Wypracowanie i wdrożenie nowych form współpracy ze szkołą.
• Nawiązanie ścisłej współpracy z  nauczycielami SP nr 45. 
• Zbieranie szczegółowych informacji o losach absolwentów, poszerzenie treści ankiet, zbieranie informacji również innymi metodami: wywiad z nauczycielem, obserwacja zachowań dzieci podczas realizacji wspólnych przedsięwzięć.
Uzasadnienie: zachowanie ciągłości oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych, wykorzystanie zgromadzonych informacji do doskonalenia pracy z dziećmi, określenie  jej słabych i mocnych stron zmniejszenie stresu adaptacyjnego dzieci do warunków szkolnych.
4. Doskonalenie warunków materialnych do pracy i zabawy.
• Doposażenie placówki w sprzęt sportowy, przyrządy do ćwiczeń, sprzęt rekreacyjny do ogrodu przedszkolnego.
• Dostosowanie aranżacji  sal do potrzeb dzieci
Uzasadnienie: rozwój sprawności fizycznej dzieci. Właściwy wystrój wnętrz i wyposażenie materiałowe sprawia, że dzieci mogą się uczyć wykazując inicjatywę własną. 


METODY PRACY
Edukacja matematyczna wg Edyty Gruszczyk –Kolczyńskiej

Odimienna nauka języka wg Ireny Majchrzak 

Metoda Dobrego Startu wg Marty Bogdanowicz 

Metoda Ruchu Rozwijającego  Weroniki Sherborne

Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona
Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss
Metoda gimnastyki twórczej R. Labana i K. Orffa.

Metoda aktywnego słuchania muzyki wg. Batii Strauss.

Ćwiczenia pobudzające aktywność „Metoda pedagogiki zabawy”ZABAWA JAKO PODSTAWOWA FORMA KSZTAŁTOWANIA POZYTYWNYCH ZACHOWAŃ DZIECI  W  NASZYM PRZEDSZKOLU
Uznajemy, że poprzez zabawę będziemy:

- dostarczać dziecku wiedzy o sobie samym,

- wyrabiać szacunek do siebie i wewnętrzną motywację do wytrwałości,

- kształtować umiejętność radzenia sobie z emocjami,

- uczyć dzieci porozumiewania się z innymi,

- uczyć bycia w społeczeństwie i pracy w zespole,

- przygotowywać dzieci do świadomego podejmowania decyzji moralnie słusznych oraz do niezależnego myślenia,
- wyrabiać umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz odnajdywania spokoju wewnętrznego,
- uczyć radzenia sobie w sytuacjach krytycznych i rozwiązywania konfliktów,
- kształtować uczucia empatii, szacunku i tolerancji.
- uczyć dbania o przyrodę, pomagać zwierzętom


SYSTEM MOTYWACJI DZIECI DO NABYWANIA ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH
System motywacji dzieci dotyczy eliminowania zachowań niepożądanych, nabywania właściwych nawyków, umiejętności i postaw, czyli:

- prawidłowego wykonywania czynności higienicznych, rozwijania umiejętności samoobsługowych (dozowanie wody, używanie mydła, korzystanie z ręcznika, korzystanie z toalety, mycie zębów), utrzymania czystości przyborów toaletowych, poszanowania intymności,

- przestrzegania umów grupowych w zabawach samorzutnych: zakazu biegania w sali zabaw, eliminacji zachowań agresywnych, przestrzegania kompromisu w zabawie, eliminowania hałasu, poszanowania dla pracy i działalności innych, dbałości o porządek,

- wyrabiania umiejętności zabawy i pracy w grupie, w zespole, podczas zajęć organizowanych, w szczególności: respektowania poleceń nauczyciela, współdziałania z kolegami, skupiania uwagi na danej czynności, nieprzeszkadzaniu innym, słuchaniu innych, sygnalizowaniu w miarę możliwości chęci wypowiadania się, przyjmowania prawidłowej postawy,

- kształtowania nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowywania się przy stole: prawidłowej postawy przy stole, umiejętnego posługiwania się sztućcami, korzystania z kubka i serwetek, eliminowania głośnych rozmów, nieprzeszkadzania innym w jedzeniu, w miarę możliwości zjadania swojej porcji,

- przestrzegania umów dotyczących zachowania poza budynkiem przedszkolnym: przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, nieoddalania się od grupy, reagowania  na sygnały nauczycielki, zachowania postawy asertywnej  w stosunku do osób obcych, bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym, poszanowania przyrody.

Zasady budowania systemu motywacji:
1. Nagrody należy dobrać do zainteresowań i upodobań dziecka.
2.  Należy łączyć nagrody konkretne ze społecznymi.
3.  Nagrody należy stosować zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego.
4. Należy przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego.
5. Należy unikać nadmiaru nagród.
6. Nagrody należy skonsultować z rodzicami.
7. Nagroda nie może być zbyt dostępna, stosowana w domu lub w innych sytuacjach.
8. Nagradzać należy również próby wykonania czynności, wysiłek, a nie tylko efekt.
9. Nagroda powinna być różnorodna, weryfikowana.
10. W miarę potrzeby należy stworzyć indywidualny system motywacji dla trudnego dziecka.
11. Należy zachować konsekwencję w stosowaniu nagród.
 Warunki dokonania wyboru potencjalnych wzmocnień:
1. Należy wziąć pod uwagę wiek dziecka,
2. Należy dokładnie określić zachowanie, które chcemy wzmacniać, zmienić.
3. Należy jasno ustalić i wypisać potencjalne wzmocnienia.
4. Należy uwzględnić we wzmocnieniach różnego rodzaju nowości.
5. Należy wykorzystać wzmocnienia naturalne.
 Jak pomagać dziecku w trudnych sytuacjach:
1. Ograniczać zbędne mówienie.
2. Mówić do grupy, a gdy dziecko nie reaguje – do niego kierować takie samo polecenie.
3. Wydawać krótkie polecenia, długie dzielić na etapy.
4. Nie zmieniać intonacji głosu.
5. Nie krzyczeć.
6. Stosować podpowiedzi werbalne i manualne. 


SYSTEM  DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI
Ewaluacja obejmuje diagnozę, analizę i pracę pedagogiczną opartą na wnioskach wynikających z diagnozy i analizy aktualnego stanu rozwoju dziecka. Dotyczy sytuacji:

- „na wejściu” – rozpoznanie aktualnej sytuacji dziecka, jego potrzeb, zainteresowań (przeprowadzenie diagnozy wstępnej);

- kształtującej – szczegółowe rozpoznanie stanu rozwoju i wspomaganie (dokumentowanie wyników);

- diagnostycznej – monitorowanie osiągnięć dzieci na bieżąco;

- „na wyjściu” – ocena postępów po określonym cyklu kształcenia.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

- prezentacji dokonań dzieci – występy artystyczne (teatralne, taneczne, wokalne), wystawy prac dzieci, udziału w konkursach, turniejach wiedzy, olimpijce sportowej;
- arkuszy obserwacji rozwoju dziecka (w ramach diagnozy przedszkolnej);
- kroniki przedszkolnej;
- rozmów z dziećmi.


SYSTEM INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI
Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dzieci jest ważnym elementem oddziaływania wychowawczego. Gromadząc informacje o stanie rozwoju dziecka, kierujemy się następującymi zasadami:

- Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu wychowania i nauczania.

- Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju.

- Informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, w teczkach indywidualnych, innych dokumentach zebranych przez nauczycieli.

- Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy rodzica lub nauczyciela.

- Na życzenia rodzica nauczyciel może napisać  opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka.

- Informacje o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej,                                                                        
- spotkania grupowe – uroczystości 


ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZINĄ DZIECKA
Zasady współpracy wychowawczej z rodziną dziecka obejmują: 

- systematyczne przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń;

- zapewnienie rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

- okazywanie rodzicom pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywanie od nich pomocy w działaniach podejmowanych przez nauczycieli;

- włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola (uroczystości grupowe, festyny, kiermasze, pomoc w wykonywaniu prac remontowych i innych);

- szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;

- tworzenie pozytywnych kontaktów z rodziną dziecka                                                                 
- pomoc rodziców  w organizacji wycieczek);
- realizowanie programu adaptacyjnego „Wsparcie na starcie” przeznaczonego dla dzieci  i rodziców dzieci nowoprzyjętych,

- współpracę z rodzicami w ramach realizacji planu pracy kompensacyjno – korekcyjnej dla dziecka wymagającego rozwijania sprawności.

Wypracowane zasady współpracy z rodzicami.

1. Komunikacja.

W ramach komunikacji bezpośredniej odbywają się:

- spotkania grupowe, informacyjne, 

- rozmowy indywidualne. 
- rozmowy telefoniczne (przekazywanie bieżących informacji),
- dyżury dyrektora i nauczycielek (po wcześniejszym umówieniu się).
W ramach komunikacji pośredniej wprowadzono:
- tablicę ogłoszeń, plakaty informacyjne,
- stronę internetową przedszkola, blog przedszkola,
- tablice z aktualnymi wydarzeniami z życia grupy (zdjęcia, prace plastyczne dzieci).
2. Decyzyjność rodziców.
Rodzice mogą współdecydować w zakresie:
- udziału dziecka w zajęciach dodatkowych (z religii, języka angielskiego, logopedii, rytmiki, tańca nowoczesnego, zumby, zajęć ruchowych z piłką - „Przedszkoliada”),

- czasu pobytu dziecka w przedszkolu (pobyt skrócony lub całodzienny),
- udziału dziecka w wycieczkach,

- wyrażania zgody na umieszczanie zdjęć swego dziecka na blogu, stronie internetowej i na terenie przedszkola,

- ustalenia wysokości składek grupowych i formie ich wydatkowania,

- w formie wypoczynku dziecka,

- wyeliminowania potraw, na które dziecko jest uczulone,

- wyboru przedstawicieli do Rady Rodziców i Dwójek Grupowych.

Rodzice mają prawo głosu w sprawach dotyczących:
- opiniowaniu planu pracy, kalendarza wycieczek, imprez, uroczystości przedszkolnych,
- organizacji imprez przedszkolnych,
- organizacji rytmu dnia,
- wygłaszania opinii na temat pracy placówki,
- składania propozycji jadłospisu,
- propozycji zakupu sprzętu i zabawek do przedszkola.
3. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola.
Zasady zawarte są w „Regulaminie bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 65 w Białymstoku”.


SYSTEM OBSERWOWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI 
System spełnia funkcje: motywującą (wspierającą), informacyjną (diagnostyczną), instruktażowo – korekcyjną (doradczą) i obejmuje:

- ankiety dla nauczycieli;

- rozmowy z nauczycielami, rodzicami;

- obserwacje bezpośrednie i na blogu przedszkola;

- obserwacja prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy, postaw;

- arkusze oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela;

- inne dokumenty obrazujące pracę nauczyciela (np. dyplomy i nagrody dla dzieci za udział  w różnorodnych konkursach, nagrania filmów).


ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU
Zasady współpracy nauczycieli dotyczą:

- planowania działań nauczycieli – opartym na zintegrowaniu, ukierunkowaniu na wspólny cel, zaangażowaniu, zmotywowaniu, kompetencjach, otwarciu na zmiany, łączeniu wiedzy z praktyką;

- rozwiązywania problemów – udzielanie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego;

- doskonalenia metod i form pracy – dzielenie się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w ramach WDN, w trakcie przeprowadzania zajęć koleżeńskich i pokazowych, udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.ZASADY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 
Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym dotyczą:

- podtrzymywania tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej (Festyn Rodzinny); 

• Poradnią psychologiczno – pedagogiczną, 

• Szkołą Podstawową nr 45 (udział dzieci 5- i 6-letnich w „drzwiach otwartych”, imprezach sportowych, kulturalnych, lekcjach w kl.1, realizacja programu „Badanie losów absolwentów przedszkola,

• Zapraszanie uczniów klas I na spotkania w celu promowania naszej placówki i wymiany doświadczeń między nauczycielkami,

• Uniwersytet w Białymstoku

• WOAK 
• MOPR 
• Policja , Straż Pożarna, Straż Miejska 
• SANEPID
- włączanie się w organizowane na terenie miasta imprezy kulturalne, konkursy.


PROGRAM WYCHOWAWCZY
Program wychowawczy oparty jest na wzmocnieniach pozytywnych i obejmuje:

-nagrody społeczne–pochwały bezpośrednie (indywidualne), pośrednie (przed grupą), przed rodzicami, przed dyrektorem;

- nagrody – emblematy (słoneczka, serduszka)

- nagrody rzeczowe ustalone z rodzicami – książeczki do kolorowania, do czytania itp.

- dyplomy, medale.

System kar i nagród

Stosowane nagrody:
- pochwała indywidualna,
- pochwała przed całą grupą,
- pochwała przed rodzicami,
- nagroda przez sprawienie dziecku przyjemności wybranej przez niego.
- drobne nagrody rzeczowe np emblematy uznania, odznaki, ordery.
Stosowane kary:
- zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie, naprawienie szkody,
- upomnienie słowne,
- rozmowa-przedstawienie następstw negatywnego zachowania (zachęcenie dziecka do autorefleksji),
- czasowe odebranie przyznanego przywileju,
- chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swego postępowania,
- poinformownie rodziców o przewinieniu.


REGUŁY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W NASZYM PRZEDSZKOLUKodeks przedszkolaka obowiązujący w naszym przedszkolu:

1. Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi, potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.

2. Szanuję cudzą własność.

3. Wiem, że praca innych osób jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.

4. Po skończonej zabawie  zabawki odkładam na miejsce.
5. Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości.
6. Pomagam innym młodszym i mniej sprawnym dzieciom.
7. Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
8. Stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam


PROMOCJA PRZEDSZKOLA
Działania promocyjne obejmują:

• prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola;

• dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym;

• prowadzenie kroniki przedszkolnej;

• prowadzenie bloga i strony internetowej placówki;

• dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.


DALSZA PRACA NAD KONCEPCJĄ
• każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby mógł z nią pracować,

• każdy nowy pracownik dostaje egzemplarz Koncepcji

• zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego

• raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i niedostatków.

• rodzice zapoznają się z Koncepcją, nauczyciele pozyskują informację o akceptacji Koncepcji przez rodziców.